Výherní Automaty

 

 

V praxi se můžeme setkat se třemi základními druhy výherních automatů, tedy klasickými mechanickými VHP, dále pak s automaty digitálními (většinou s dotykovou LCD obrazovkou) a nakonec s VLT, tedy výherními loterijními terminály.
Jsou hráči, kteří by nikdy nesedli k jinému než mechanickému automatu, naopak existují i lidé, kteří považují mechanické automaty za zastaralé a nehrají je.
V případě VHP výherní hrací přístroj "mechanického automatu" jsou nejdůležitější součásti stroje kotouče (dle typu tři až pět), které se po stisknutí tlačítka otáčejí a po určitém časovém úseku se kotouče "zaseknou". Pokud je zaznamenána kombinace symbolů (tři stejné symboly v řadě vodorovně nebo dle úhlopříčky) je hráči připsána výhra podle hodnoty symbolů. S násobením vsázek se násobí výhra. U nejrozšířenějších mechanických automatů je minimální sázka 2 Kč (u nejstarších koruna), maximální sázka 5+95. Otáčení kotoučů vyvolává u hráče dojem rulety, ale jejich zastavení v určité pozici je řízeno softwarem automatu a hráčem je jen iniciováno. Software automatu je nastaveno podle všeobecných podmínek (zákonů a vyhlášek) tak, že pro výhry musí být vyčleněno určité procento ze sázek. V případě LCD automatů je princip v podstatě stejný, jen je v nabídce více her a automat je možná trochu více uživatelsky přívětivý.


Konečně VLT (výherní loterijní terminál)

je podobný jako LCD automat, jen je propojen do širší sítě a většinou se na něm dá hrát pouze s vyššími sázkami. Další rozdíl mezi VLT a obyčejnými automaty je právní, z provozu VLT totiž plynou zisky pouze Ministerstvu financí, ne obcím jako je to u obyčejných automatů.


Výherní hrací automaty (VHP+VLT)

jsou obecně provozovateli nastaveny tak, aby hráč při dlouhodobé hře prohrával, jinak by automat nemohl být ziskový. Při určeném procentu 80-90% na výhry je zisk automatu 10-20% z vhozených sázek.

 

Obrat automatů ovlivňuje množství faktorů např., zda je období po výplatách, před vánoci a podobně. Také záleží na umístění herny (frekvence kolemjdoucích) a na blikajících jackpotech či neonech, které mají nalákat do herny zákazníky.


VHP = výherní hrací přístroje (povoluje a kasíruje obecní úřad, 1 krát za 3 měsíce 5 000,-Kč)
VLT = video loterijní terminály (povoluje a kasíruje ministerstvo financí, 1 krát za měsíc 21 % ze zisku

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

 

zveřejněno od: 23.06.2010
zveřejněno do: 31.12.2010

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy


o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 17.6.2010 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1
Obsah vyhlášky
(1) Touto vyhláškou se stanoví sazby místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) (dále jen "poplatek") na území hlavního města Prahy, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost poplatku, správa a rozpočtové
určení výnosu poplatku.
(2) Poplatníka, předmět poplatku a zvýšení poplatku upravuje zákon o místních poplatcích2). Řízení ve věcech poplatků upravuje jiný právní předpis3).

§ 2
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí na tři měsíce 5 000 Kč pro celé území hlavního města Prahy.

§ 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1).

§ 4
Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti
(1) Ohlašovací povinnost je splněna podáním žádosti o povolení k provozování výherního hracího přístroje. V případě, kdy povolení k provozování výherního hracího přístroje vydává Ministerstvo financí nebo v případě, kdy Ministerstvo financí vydává povolení jiného technického herního zařízení, je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
(2) Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit svůj plný název /obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo organizace a též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
(3) Poplatník je rovněž povinen, v případě zahájení a ukončení provozu jinak, než v období, na které byl provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) povolen, oznámit tuto skutečnost, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení nebo ukončení provozu, správci poplatku.
(4) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou další skutečnost, mající vliv na poplatkovou povinnost, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

§ 5
Splatnost poplatku

(1) Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný poslední den prvního měsíce období, na které je provoz povolen.
(2) Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) povolen na dobu tří, šesti, devíti nebo dvanácti měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, a to vždy poslední den druhého měsíce každého započatého tříměsíčního období ve výši odpovídající délce provozu v příslušných třech měsících.
(3) Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) povolen na dobu delší než tři měsíce, která neodpovídá období uvedenému v odstavci 2, je poplatek splatný ve splátkách, a to vždy poslední den druhého měsíce tříměsíčního období a poslední den prvního měsíce zbývajícího období, a to ve výši odpovídající délce provozu v příslušných měsících.
(4) Připadne-li splatnost na prosinec, poplatek je splatný vždy do 15. prosince.

 

§ 6
Správa a rozpočtové určení výnosu poplatku

(1) Správu poplatku vykonávají městské části příslušné k vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje podle jiného právního předpisu1), v případě, kdy povolení k provozování výherního hracího přístroje vydává Ministerstvo financí1), vykonává správu poplatku městská část, v jejímž územním obvodu je výherní hrací přístroj umístěn. V případě jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1), vykonává správu poplatku městská část, v jejímž územním obvodu je technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) umístěno.
(2) Městské části, které vykonávají správu poplatku, provádějí kontrolu dodržování podmínek rozhodných pro vybrání poplatku a jeho správné placení.
(3) Příjmy z poplatku jsou příjmem příslušné městské části, v jejímž územním obvodu jsou výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) provozovány.

 

§ 7
Přechodná ustanovení

Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů od účinnosti této vyhlášky, ohlásit správci poplatku provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí před účinností této vyhlášky.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 26/1998 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, se zrušuje.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

 

1) Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

V kontaktu

publikován: 30.3.11 23:29, autor:
Vyhledávání
Poker List

Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty
Výherní Automaty

Pokerživě.czAndels Hotel PragueHotel AkcentČeská Pokerová Liga

Card Casino Prague, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on bubilegCMS v2.3L