pouták

Všeobecná Pravidla Caribbean Stud Pokeru

 

 • Poker začíná sejmutím. Pokud hráč není spokojen se způsobem, jakým byly karty sejmuty před počátkem rozdávání, nebo pochybuje o správnosti rozdávání karet nebo i z jiného důvodu, má právo žádat, aby byly karty znovu sejmuty. Kterýkoliv hráč, který žádá, aby se karty znovu sejmuly, může je sám sejmout.
 • Chybné rozdání. V případě chyby nebo chybného rozdání karty se musí znovu zamíchat a sejmout. Krupiér rozdá karty znovu.
 • Krupiér nesmí rozdávat karty ze sejmuté části balíčku. Sejmutá část se musí spojit s druhou částí a teprve potom se začne s rozdáváním.
 • Pokud se jedna nebo více karet obrátí lícem nahoru při nebo po snímání nebo při rozdávání, považuje se to za chybné rozdání.
 • Pokud karty snímá nesprávná osoba a sázky ještě nejsou uzavřeny, považuje se to za chybné rozdání.
 • Pokud karty nejsou sejmuty a sázky nejsou uzavřeny, považuje se to za chybné rozdání.
 • Pokud se zjistí, že jedna nebo více karet v balíčku je obrácená lícem nahoru a sázky ještě nejsou uzavřeny, považuje se to za chybné rozdání.
 • Pokud krupiér ukáže všechny hráčovy karty při rozdávání nebo přijde na karty obrácené lícem nahoru a sázky ještě nejsou uzavřeny, považuje se to za chybné rozdání.
 • Pokud hráč obrátí svoji kartu lícem nahoru poté, co byly karty rozdány lícem dolů, není to chybné rozdání. Hráč nemůže žádat o novou kartu obrácenou lícem dolů. Hráč musí sám dávat pozor na své karty.
 • Pokud se zjistí, že balíček karet, se kterým se hraje, nevyhovuje, resp. Že obsahuje poškozené nebo zdvojené karty, hra se okamžitě přerušuje. Krupiér vybere peníze, které jsou již vsazeny z banku.
 • Pokud se taková chyba zjistí poté, co je bank již vybrán, předchozí rozdávání se považuje za správné.
 • V případě, že některý hráč nedostane dostatečný počet karet nebo je rozdáno více karet, považuje se rozdání za chybné.
 • Za chybné rozdání se považuje i případ, kdy je hráčům rozdáno více nebo méně karet a sázky nejsou ještě uzavřeny.
 • Za chybné rozdání se považuje případ, když krupiér dá kartu hráči, který není na řadě.
 • Pokud hráč drží v ruce příliš mnoho nebo příliš málo karet v době, kdy se sází nebo při obracení karet, jsou tyto karty považovány za "mrtvé", tj. neplatné. V případě, že se to zjistí poté, co hráč vybírá sázku, toto rozdání je správné.
 • V případě, že krupiér obrátí vrchní kartu dříve než jsou sázky z předchozího kola dokončeny, krupiér musí "spálit" odepsat tolik karet, kolik je aktivních hráčů ve hře (včetně i již ukázané karty), bez ohledu na to, zda hráči již za kartu platili nebo ne. V žádném případě není dovoleno hráčům vidět odepsané karty a hra pokračuje podle pravidel.
 • Pokud krupiér dá hráči o kartu více nebo nedá karty vůbec, a to se zjistí předtím, než se hráči podívají na své karty, může se chyba napravit buď tak, že se rozdají extra karty z balíčku nebo se vrátí zpět do balíčku tak, že pořadí karet není porušeno, a rozdání se považuje za správné.
 • V případě, že se během rozdávání přijde na kartu, která je obrácena lícem nahoru, hráč, který je na řadě, musí si vzít tuto kartu pouze tehdy, když tato karta není první nebo počáteční v novém kole. V tomto případě se karta "spálí" (odepíše) - tj. zařadí se na dno balíčku. Když jsou sázky v tomto kole uzavřeny, krupiér musí odepsat tolik karet, kolik je ve hře aktivních hráčů.
 • Krupiérovi není dovoleno rozdávat první kartu lícem nahoru a druhou lícem dolů. První karta musí být rozdána lícem dolů a stává se hráčovou "tajnou" kartou. Hráč musí hlídat svoji tajnou kartu po celou dobu hry. Hlídat svoji tajnou kartu znamená, že hráč nedovolí kterémukoliv jinému hráči zjistit identitu této karty, bez ohledu na to, jestli jde o aktivního nebo pasivního hráče. Hráči není dovoleno obrátit svoji tajnou kartu a žádat jinou kartu jako svoji tajnou kartu. Hráč, pokud odchází ze hry, nesmí ukazovat svoji tajnou kartu žádnému hráči ani říci, jaká je to karta.
 • V případě, že hráč zastavuje hru v posledním kole, všichni ostatní hráči musí mít otevřené karty, kterými mohou porazit hráče, který hru zastavuje. Jiné zastavení hry není dovoleno. Následující a další hráči nemohou zastavit hru, pokud svými čtyřmi otevřenými kartami nemohou porazit hráče, který hru zastavuje, i když by z kompletní situace mohli vlastnit silnější karty. Toto pravidlo je zavedeno proto, aby zabránili hráči, který není na řadě, uzavřít sázku, kterou není možno následovat přesto, že neexistuje pravidlo, které by hráče, jenž něco takového učiní, potrestalo.
 • Následující pravidla platí pro "stání, hlášení nebo zvýšení" mimo pořadí. Hráč, který sází, když není na řadě, musí dát svoji sázku do banku. Hráč nemůže vzít svoji sázku zpět a hra se vrací k hráči, který je na řadě. Když přijde řada na hráče, který uzavřel svoji sázku předčasně, může učinit následující:
  a) pokud nesázel nikdo z hráčů dříve, sázka může zůstat
  b) pokud byla uzavřena sázka nižší než sázka uzavřená
  c) pokud je sázka předchozího hráče stejná jako sázka uzavřená předčasně, sázka zůstává a považuje se za výzvu
  d) pokud je sázka předchozího hráče vyšší než sázka uzavřená předčasně, hráč, který uzavřel sázku předčasně, může vystoupit ze hry, zůstat nebo vyzvat ostatní hráče tím, že vyrovná sázku předchozího hráče anebo zvýší bank po vyrovnání sázky předchozího hráče.
 • Pokud hráč, který je na řadě, nahlásí svoji sázku ústně, musí postupovat podle svého hlášení. Tento hráč nemůže zvýšit nebo snížit svoji sázku. V případě, že hráč, který není na řadě, učiní hlášení sázky a svoji sázku nevložil do banku, bude to přehlédnuto a považováno za žert nebo pokus o blafování.
 • Pokud hráč vloží všechny své peníze do banku a nemůže se dále zúčastnit hry, nahlásí se "ALL IN". Potom je hráči dovoleno pokračovat ve hře a ten se zúčastní pouze do výše banku vložených peněz a když ostatní hráči pokračují v sázení, tyto sázky se dávají na stranu, neboť "all in" hráč nemá přístup k této části banku. "ALL IN" hráč pokračuje a bere karty až do konce. Po skončení rozdávání, "all in" hráč, pokud vyhraje, bere pouze tu část banku, na které se zúčastnil. Zbylou část banku získává hráč, který má nejvyšší karty ze zbylých hráčů.
 • Pokud se hráč rozhodne vypadnout ze hry nebo vynechá následující kartu, tento hráč nesmí dávat žádná znamení ani slovní ani jiným způsobem předtím, než na něho dojde řada. Striktní dodržování tohoto pravidla přispívá k lepší hře. Pokud hráč vynechá svoje pořadí, jeho list se považuje za "mrtvý".
 • V případě, že krupiér učiní chybu při hlášení nejvyšší sázky a následkem tohoto je špatné sázení ostatních hráčů, pokud se toto ustanoví předtím, než jsou všechny sázky v tomto kole uzavřeny, krupiér musí opravit sázky tak, že vrátí hráčům sázky, které jsou špatně určeny. Toto je jediný způsob, kdy mohou hráči dostat sázky zpět z banku.
 • Za žádných podmínek hráčům není dovoleno vidět odhozené karty ani před ani po konečném ukazování karet. Není dovoleno ani neaktivním hráčům vidět tajnou kartu aktivního hráče před nebo po ukončení hry vyjma toho, když je sázka vyplacena a hráč je vyzván, aby ukázal svoji "tajnou" kartu.
 • Nahlížení na horní kartu nebo kteroukoliv jinou nerozdanou kartu, zatímco se hraje bez ohledu jde-li o hráče, který je v banku, není dovoleno.
 • Za žádných podmínek není dovoleno, aby hráč půjčoval peníze nebo žetony druhému hráči během hry. Pokud některý hráč chce půjčit peníze nebo žetony druhému hráči, musí toto učinit předtím, než se rozdají karty. Předávání peněz nebo žetonů jedním hráčem druhému hráči během hry není dovoleno.
 • Za žádných okolností není dovoleno, aby jeden hráč sázel za druhého hráče.
 • Zachraňování je zakázáno. Např. dohoda mezi dvěma nebo více hráči, že si rozdělí bank bez ohledu na to, zda se vyhrává nebo vrací zpět část peněz, hledání volného průchodu nebo výzvy nebo jakékoliv domlouvání, je porušením pravidel hry.
 • Všichni hráči, aktivní i neaktivní, mohou vidět tajnou kartu hráče na konci hry, jedině když je sázka vyplacena.
 • Hráčům v žádném případě není dovoleno kritizovat způsob hry druhého hráče. Stud poker je hra, ve které každý hráč hraje za sebe, na své vlastní riziko a jak si sám přeje. Není třeba očekávat jakékoliv ohledy jednoho hráče vůči druhému.
 • Pokud aktivní hráč potřebuje hodně času, aby se rozhodl, jak odehraje svůj list, kterýkoliv druhý hráč může žádat "time". V případě, že se hráč nerozhodne do pěti minut po tom, co byl žádán "time", musí rozhodnout okamžitě.
 • V případě, že krupiér nebo sám hráč ohlásí nepravdivý stav svých karet na konci hry, karty mluví samy za sebe.
 • Výzva nebo "pass" (pauza) - není dovoleno více než 5 minut. Pokud se toto pravidlo nedodržuje, hráč ztrácí všechna práva na bank.
 • Neexistuje a není dovolena mrzutá náladová hra. Když jsou všechny karty rozdány, hráč nesmí dlouho hloubat o špatné kartě, neboť to způsobuje nežádoucí napětí. Hra musí okamžitě pokračovat. Nedodržení tohoto pravidla má za následek odejmutí poslední sázky.
 • V případě jakéhokoliv sporu za stolem je konečné rozhodnutí na vedení herny.

 

STANDARDNÍ KARETNÍ KOMBINACE V POKERU

 

Royal Flush - Královský fleš
Pět nejvyšších karet jmenovitě A-K-Q-J-10 stejné barvy

 

Straight Flush - Čistý fleš
Nepřerušený sled pěti karet stejné barvy jakéhokoliv druhu, např. J-10-9-8-7. Tento fleš je nazýván Jack High. V případě, že hráči mají dva nebo více Straight Flush, vyhrává ten, který má nejvyšší kartu, např. Jack High, atd...Pokud dva nebo více hráčů má stejnou nejvyšší kartu, potom tato hra je nerozhodná. Eso může nahradit šestku - např. A-7-8-9-10. Když eso nahrazuje šestku, potom se tato kombinace počítá jako nejnižší fleš.

 

Kvarta Poker
Jakékoliv čtyři stejné karty (AAAA-7). Pátá karta je bezvýznamná a neurčuje hodnotu listu.

 

Flush
Jakýchkoliv pět karet stejného druhu, ale ne v numerické řadě (K-J-10-8-7sdce). V případě dvou nebo více flešů vítězem je ten, kdo má nejvyšší kartu. V případě, že nejvyšší karta je stejná, vítězem je ten, kdo má nejvyšší následující kartu. Pokud je tato karta stejná, potom je vítězem ten, kdo má vyšší následující kartu, atd. V případě, že jsou všechny karty stejné, výsledek je nerozhodný.

 

Full House - Plný dům
Tři karty stejného druhu a dvě karty jiného druhu (10-10-10-9-9). Výši kombinace určují tři karty. Např. Full House se třemi esy bez ohledu na výši druhých dvou karet je vyšší a vyhrává nad Full House se třemi králi bez ohledu na výši druhých dvou karet.

 

Straight - Řada
Pět karet v řadě, ale ne stejného druhu (8-9-10-J-Q). V případě dvou nebo více straightů je vítězem ten, kdo má nejvyšší největší kartu. Když jsou straight stejné výše, výsledek je nerozhodný. Eso může být náhradou za šestku a tato kombinace se počítá jako nejvyšší straight.

 

Three of Kind - Tercka
Tři karty stejné číselné hodnoty + dvě různé karty, které nejsou v páru (Q-Q-Q-7-8). Vítězem mezi dvěma nebo více takovými kombinacemi je ten, který má větší číselnou hodnotu tercky, bez ohledu na hodnotu ostatních karet.

 

Two Pairs - Dva páry
Dva různé páry karet + jedna karta (10-10-8-8-7). Tento případ se nazývá Ten up. Vítězem v kole, kde jsou dva nebo více Two Pairs je ten, kdo má vyšší numerickou hodnotu vyššího páru. Pokud je hodnota obou párů stejná, vítězem je ten, kdo má vyšší hodnotu druhého páru. Pokud je hodnota obou párů stejná, vítězem je ten, který má vyšší pátou kartu. V případě, že je i hodnota této karty stejná, výsledek je nerozhodný.

 

One Pair - Jeden pár
Dvě karty stejné číselné hodnoty a tři karty jakékoliv hodnoty (J-J-10-9-7). V případě, že hráči mají jeden nebo více párů stejné hodnoty, je vítězem ten, kdo má pár vyšší numerické hodnoty. Když má pár stejnou numerickou hodnotu, vítězem je ten, kdo má další kartu vyšší hodnoty. Pokud je i tato karta stejné hodnoty, vyhrává ten, jehož další karta je vyšší, atd. Pokud jsou všechny karty stejné, výsledek je nerozhodný.

 

High Cards - Vysoké karty
Kombinace, ve které je pět karet různé numerické hodnoty a druhu a nejsou v řadě a nespadají ani do jedné z výše uvedených kombinací (A-Q-10-9-7 různé druhy). Uvedený příklad se nazývá Ace High Hand. V případě, že hráči mají nejvyšší kartu stejnou, vítězem je ten, který má nesledující kartu vyšší numerické hodnoty, pokud je i tato stejná, vítězem je ten, kdo má vyšší následující kartu, atd. Pokud jsou všechny karty stejné hodnoty, výsledek je nerozhodný a sázky se rozdělí.

 

CARIBBEAN STUD POKER (karibský poker)

Pravidla hry

Před zahájením hry hráči pokládají své vklady na ANTE, zároveň mají hráči možnost hrát též bonus Box. Krupiér rozdá pět karet, jednu po druhé, lícem dolů každému hráči i sobě, krupiérova pátá karta je otočena lícem vzhůru. Hráčům se poté poskytuje možnost pokračovat ve hře pod podmínkou, že zdvojnásobí svůj základní fond na BET nebo mohou odstoupit a tím ztrácejí svůj základní vklad a bonusový vklad, pokud hra pokračuje. Po složení všech vkladů krupiér otočí své karty lícem vzhůru. Pokud má krupiér méně než ESO/KRÁL, výplaty nezávisí na síle karet jednotlivých hráčů. Krupiér vyplácí pouze počáteční sázku z ANTE (1:1). Pokud má krupiér karty silnější než hráči, pak oba vklady a eventuálně hraný bonus hráči prohrávají. Pokud hráč(i) má (mají) silnější karty, pak se základní vklad platí 1:1 a v závislosti na síle karet se druhý vklad vyplácí podle tabulky v příloze.

 

 

VÝPLATY

 
Královský fleš100 x vklad
Čistý fleš 50 x vklad
Čtyři stejné (POKER)20 x vklad
Plný dům 7 x vklad
Fleš 5 x vklad
Řada 4 x vklad
Tereka 3 x vklad
Dva páry2 x vklad
Jeden pár1 x vklad
ESO/KRÁL 1 x vklad

 

Při variantě ESO/KRÁL je rozhodující vyšší hodnota následující karty. Bonus výplaty, pokud má hráč bonusovou kombinaci, se vyplácí i v případě, že krupiér má nižší kombinaci nežESO/KRÁL, přičemž hráč ztrácí základní vklad na políčku bonus.

 

 

BONUS VÝPLATY

 
Královský fleš (Royal flush)5.000 x 1
Čistý fleš (Straight flush)1.000 x 1
Čtyř stejné (POKER, Four of a kind)250 x 1
Plný dům (Full house)150 x 1

 

Hráč dostává 5 karet, stejně jako bankéř. Hráč má právo, chce-li vyměnit 1 z 5 karet. Přitom musí zaplatit částku, která se rovná prvnímu vkladu (sázce na boxu ANTE), ovšem ztrácí nárok na bonus. Kartu, kterou chce hráč vyměnit, odevzdá bankéři. Bankéř "spálí" další následující kartu a hráči dává druhou v řadě. Stejně pak postupuje u každého dalšího hráče. Výměna karet probíhá postupně zleva doprava.

 

 

V kontaktu

publikován: 30.3.11 23:15, autor:
Vyhledávání
Poker List

Caribbean Stud Poker - Foto
Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker

Pokerživě.czAndels Hotel PragueHotel AkcentČeská Pokerová Liga

Card Casino Prague, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on bubilegCMS v2.3L